Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?

Devlet memurlarına, herhangi bir siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzer türlerde faaliyetlerden dolayı verilecek cezaları belirttik.

Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?

Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?


Devlet memurlarına, herhangi bir siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzer türlerde faaliyetlerden dolayı verilecek cezaları belirttik.

Devlet memurlarına, herhangi bir siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzer türlerde faaliyetlerden dolayı 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki hükümlere göre kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilebilir. Peki Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesindeki; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler." Hükümleri gereğince devlet memurları herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar.

Herhangi bir siyasi partiye üye olmak ya da siyasi faaliyetlerde bulunmaya kalkmak kademe ilerlemesinin durdurulmasına ve devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile sonuçlanabilmektedir

Ek olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları" başlığı altındaki 124. maddesi 2. fıkrasındaki; "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." Hükümleri gereğince devlet memurlarına soruşturma açılıp disiplin cezası verilebilir.

İşte o maddeler;

Disiplin Cezalarının Türleri İle Ceza Uygulanacak Eylem Ve Haller

Madde 125-Devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezaları ve her bir disiplin cezasını gerektirmekte olan fiil ve haller şunlardır:

D-Kademe ilerlemesinin durdurulması: Gerçekleştirilen eylemin ağırlık derecesine göre memurun, yer aldığı kademede ilerlemesinin 1 - 3 sene kadar durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmekte olan eylem ve haller şunlardır:

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, cinsiyet, ırk, felsefi inanç, siyasi düşünce, din ile mezhep ayrımı yapmak, kişilerin fayda ya da zararını hedef tutan davranışlarda yer almak,

o) Herhangi bir siyasi partinin faydası ya da zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E-Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memuru olamamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektiren fiil ve durumlar şunlardır:

a) İdeolojik ya da siyasi hedeflerle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, işgal boykot,, kamu hizmetlerinin devam ettirilmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılım sağlamak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek ya da yardım etmek,

b) Yasaklanmakta olan her türlü yayını ya da siyasi veya ideolojik hedefli bildiri, pankart, afiş, bant ve benzerlerini basılmasını sağlamak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine astırıp ya da teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden ötürü arananları görev mahallinde gizlemek"

Değerlendirme

Bu sebeplerden ötürü, siyasi partiye üye olmak ve ek olarak siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzer eylemlerde, hareketlerde bulunan devlet memurlarına "Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller" başlığı altında 125. maddesindeki hükümler sebebiyle; Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarılması cezası verilebilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER