Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait işyerleri kiralama ihalesi yapılacak! İşte kiralanacak işyeleri…

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplam işyerlerinin ihale usulü satılacağı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait işyerleri kiralama ihalesi yapılacak! İşte kiralanacak işyeleri…

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş yerleri ihale ile kiralanacak. Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilana göre başvuru şartları şu şekilde:

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yerler aşağı tabloda hizalarında yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı, ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1) İhaleye konu olan yerlerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (18/06/2020) saat 12:00'ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) İhaleler 18/06/2020 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00'de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saat’de hazır bulunacaktır.

3) İhale edilecek yerlere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 – 507 25 30 no’ lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 250,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

5) Listenin 1. ve 9. sıralar arasındaki işyerleri için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;

5.1. İhaleye gerçek/tüzel kişiler katılabilecektir.

5.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

5.3.İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

A-Gerçek Kişiler :

 1. a) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. numarası yazılı olacak)
 2. b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz,
 3. c) Şartname Bedeli
 4. d) Teklif Mektubu
 5. e) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)

B- Tüzel Kişiler :

 1. a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
 2. b) Geçici Teminat Mektubu ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz,
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
 4. d) Şartname Bedeli
 5. e) Teklif Mektubu
 6. C) Ortak İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler :

5.3. Maddenin (A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında Noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır.

Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

6) Listenin 10. sırasında bulunan Hizmet Binası içerisi Terzi Yeri için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;

6.1.İhaleye şehrin muhtelif yerlerinde en az 5 (beş) yıl süreyle terzi işletmeciliği işleten veya işlettiren gerçek/tüzel kişiler katılabilecektir.

6.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

6.3. İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

A- Gerçek Kişiler :

 1. a) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. numarası yazılı olacak)
 2. b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
 3. c) Şartname Bedeli
 4. d) Adli Sicil Kaydı (İhale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)
 5. e) Şehrin muhtelif yerlerinde en az 5 (beş) yıl süreyle terzi işletmeciliği yaptığına dair kira sözleşmesi-oda kayıt belgesi veya ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.
 6. f) Teklif Mektubu

B- Tüzel Kişiler :

 1. a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
 2. b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
 3. c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
 4. d) Şartname Bedeli
 5. e) Şehrin muhtelif yerlerinde en az 5 (beş) yıl süreyle terzi işletmeciliği yaptığına dair kira sözleşmesi-oda kayıt belgesi veya ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

f)Teklif Mektubu

 1. C) Ortak İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler :

6.3. Maddenin (A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında Noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır.

Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

7) Listenin 11. – 14. sıralar arasında bulunan yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;

7.1.İhale tarihi itibariyle şehrin muhtelif yerlerinde en az 100 (yüz) adet işletme işlettiğine dair kira sözleşmesi, vergi kaydı, ruhsat, oda kaydı gibi belgelerden herhangi birisi veya resmi yazı

7.2.İstekli şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli bir sureti

7.3.İstekli şirketin noter tasdikli imza sirküleri

7.4.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

7.5.Geçici teminata ait tahsilât makbuzu veya banka teminat mektubu aslı,

7.6.Gerçek kişiler nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat belgesi aslı

7.7.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

7.8.2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

İHALEYE KATILACAK OLAN;

Tüzel kişi veya kuruluşlar: 2. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, fıkralarında belirtilen belgeleri;

Gerçek kişiler: 2. maddenin 1, 4, 5, 6, fıkralarında belirtilen belgeleri;

Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi, geçici teminat makbuzunu,

Ortak ihaleye girecekler: 2. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, fıkralarında belirtilen belgelerin yanı sıra Noterden aldıkları ortaklık belgesini, dış zarfın içine koymak zorundadır. Dış zarflar açıldığında bu belgelerden birine rastlanmaz ise ihale dışı bırakılır. Tamam, olduğu görülür ise iç zarf açılır ve değerlendirmeye geçilir.

İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen'ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER